Rotary Club NOSY BE

BP 19
RESTAURANT LA DOLCE VITA
Nosy be